var mobileUrl="/m/view.php?aid=156", mobile = (/mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|xoom|iphone|ipad|ipod|android|blackberry|mini|windows\sce|palm/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())); if (mobile) { window.location = mobileUrl; }

卦决是什么?八卦的口诀和

时间:2019-07-11 18:11       来源: 未知

  口诀:乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗;离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断。六十四卦卦诀:乾坤屯蒙需讼师,比幼畜兮履泰否。

  1、乾:八卦的首卦,天、阳物也,乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果。

  8、兑! 八卦之一,又六十四卦之一。标记池沼、西方。昔人以为兑为西方之卦,故亦用以称西方。为羊。

  按照史料纪录,八卦的酿成源于河图和洛书。是三皇五帝之首的伏羲所发现,伏羲氏正在天水卦台山始画八卦,一画开天。

  它正在中国文明中与“阴阳五行”一律用来推演天下空间功夫种种事物合连的东西。每一卦形代表必定的事物。乾代表天,坤代表地,巽(xùn)代表风,震代表雷,坎代表水,离代表火,艮(gèn)代表山,兑代表泽。

  八卦体现事物自己蜕变的阴阳编造,用“一”代表阳,用“- -”代表阴,用这两种符号,遵照大天然的阴阳蜕变平行组合,构成八种分别形势,叫做八卦。八卦原来是最早的文字表述符号。

  八卦:乾(天)、坤(地)、震(雷)、巽(风)、坎(水)、离(火)、艮(山)、兑(泽) 乾:八卦的首卦,天、阳物也,乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果坤:八卦之一,坤为地、为母、为布、为釜、为幼气。坎:八卦之一,代表水,习坎,重险也。离:八卦之一,标记火,离,为火,为日震:八卦之一,雷之象,万物出乎震。震,东方也。艮:八卦之一,代表山,方位名。东北方。艮为幼石巽:八卦之一,代表风,巽为木,为风。东南方。兑! 八卦之一,又六十四卦之一。标记池沼 西方。昔人以为兑为西方之卦,故亦用以称西方。为羊。口诀:乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗;离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断。六十四卦卦诀:乾坤屯蒙需讼师,比幼畜兮履泰否。同人大有谦豫随,蛊临观兮噬嗑贲。剥复无妄大畜颐,大过坎离三十备。蹇解损益夬姤萃,升困井革鼎震继。艮渐归妹丰旅巽,兑涣节兮中孚至。幼过既济兼未济,是为下经三十四。 查看原帖。

  八卦是中国道家文明的高深观点,是一套用四组阴阳构成的形而上的玄学符号。其高深的哲理会释天然、社会表象。

  八卦就像八只无尽无形的大口袋,把宇宙中万事万物都装进去了,八卦相互搭配又形成六十四卦,用来标记各类天然表象和人事表象,基于当今社会人事物繁多;八卦正在中医里指缠绕掌心周遭八个部位的总称。八卦代表易学文明,渗入正在东亚文明的各个范围。

  同人大有谦豫随,蛊临观兮噬嗑贲。剥复无妄大畜颐,大过坎离三十备。蹇解损益夬姤萃,升困井革鼎震继。艮渐归妹丰旅巽,兑涣节兮中孚至。幼过既济兼未济,是为下经三十四。