var mobileUrl="/m/view.php?aid=403", mobile = (/mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|xoom|iphone|ipad|ipod|android|blackberry|mini|windows\sce|palm/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())); if (mobile) { window.location = mobileUrl; }

九年给了妻子最好的安适感!他没有任何的绯闻

时间:2019-07-31 00:00       来源: 未知

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 \u968f\u7740\u90fd\u5e02\u9752\u6625\u559c\u5267\u7684\u70ed\u64ad\uff0c\u5927\u91cf\u7684\u5e74\u8f7b\u6f14\u5458\u5f00\u59cb\u51fa\u73b0\u5728\u5404\u5927\u5c4f\u5e55\u4e0a\u3002\u4e0d\u4ec5\u5982\u6b64\uff0c\u4ed6\u4eec\u5728\u5267\u4e2d\u7684\u5934\u79f0\u53f7\u5df2\u7ecf\u9010\u6e10\u6210\u4e3a\u8bb8\u591a\u7f51\u53cb\u7b11\u8bdd\u7684\u8bdd\u9898\uff0c\u5982\u201c\u66fe\u8001\u5e08\u201d\u3001\u201c\u5415\u5c0f\u5e03\u201d\u3001\u201c\u5f20\u76ca\u8fbe\u201d\u7b49\u7b49\u3002\u5176\u4e2d\uff0c\u6709\u4e00\u540d\u6f14\u5458\u4e0e\u5267\u4e2d\u7684\u89d2\u8272\u5b8c\u5168\u76f8\u53cd\uff0c\u4ed6\u5c31\u662f\u5728\u300a\u7231\u60c5\u516c\u5bd3\u300b\u4e2d\u9970\u6f14\u5415\u5b50\u4e54\u7684\u5b59\u827a\u6d32\u3002!

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 \u5c3d\u7ba1\u4ed6\u4eec\u5df2\u7ecf\u7ed3\u5a5a9\u5e74\u4e86\uff0c\u4f46\u66f4\u4ee4\u4eba\u60ca\u8bb6\u7684\u662f\uff0c\u4ed6\u7684\u59bb\u5b50\u6bd4\u4ed6\u5f53\u65f6\u66f4\u51fa\u540d\u3002\u56e0\u4e3a\u65e9\u5728\u51e0\u5e74\u524d\uff0c\u4ed6\u7684\u59bb\u5b50\u4e5f\u662f\u4e00\u540d\u4f18\u79c0\u7684\u5f71\u89c6\u6f14\u5458\uff0c\u5979\u51fa\u73b0\u5728\u8bb8\u591a\u53e4\u88c5\u5267\u4e2d\uff0c\u8868\u73b0\u975e\u5e38\u51fa\u8272\uff0c\u5979\u626e\u6f14\u7684\u5927\u591a\u6570\u89d2\u8272\u90fd\u662f\u5a07\u8273\u52a8\u4eba\u548c\u96be\u5fd8\u7684\u3002\u90a3\u65f6\u5019\uff0c\u5df2\u7ecf\u662f\u4e00\u4e2a\u5c0f\u540d\u4eba\u4e86\u3002\u4f46\u662f\u7ed3\u5a5a\u540e\uff0c\u4ed6\u7684\u59bb\u5b50\u66f9\u6653\u96ef\u51b3\u5b9a\u653e\u5f03\u6f14\u620f\uff0c\u9000\u51fa\u5a31\u4e50\u5708\uff0c\u5168\u5fc3\u5168\u610f\u6295\u5165\u5230\u5bb6\u5ead\u4e2d\uff0c\u9009\u62e9\u6210\u4e3a\u4e00\u4e2a\u666e\u901a\u4eba\uff0c\u5168\u5fc3\u5168\u610f\u5730\u505a\u4ed6\u7684\u540e\u76fe\uff0c\u9ed8\u9ed8\u652f\u6301\u4ed6\u7684\u5de5\u4f5c\u3002!

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 跟着都会芳华笑剧的热播,大方的年青伶人先导显示正在各大屏幕上。不但如斯,他们正在剧中的头称谓一经渐渐成为很多网友笑话的话题,如“曾教员”、“吕幼布”、“张益达”等等。个中,有一名伶人与剧中的脚色全部相反,他即是正在《恋爱公寓》中扮演吕子乔的孙艺洲。正在这部剧中,他既没有专业善于,也没有适合的嗜好,也没正经的职责。看起来老是和本人毫无联系,逍遥自正在。然而,每当有嘈杂的时分,分表是当女孩打斗的时分,他老是会挺身而出。不但如斯,他的脸皮也很厚,每每侮弄女孩子,他身边的女孩从不缺。天然,他留下了许多风致风骚债务。他是一个真正的花花令郎,也是《恋爱公寓》这部剧里,最不牢靠的男人。然而,恰是这个极其风流的脚色给观多留下了更深的印象。纵使过了很长年光,观多依然陶醉正在他饰演的脚色中。然而,正在实际生涯中,他与剧中的“吕幼布”全部相反。他不但受罪耐劳,况且低调勤勉。对他来说,饰演一个与本人性格全部分歧的脚色并阻挠易。不但如斯,他正在戏以表是一个真正的榜样丈夫。然而,很少有人分明他成婚的音书。也许他们俩都太低调了,一向没有正在任何媒体上宣布过,乃至没有正在微博上宣布过声明,以是很少有人分明他们成婚的音书。然而,两人一经正在2009年成婚了,他和妻子从大学先导爱情直到进入婚姻殿堂,他们的恋爱故事可能说是让人爱戴嫉妒。他的妻子一经不正在演艺圈了,至今一经9年了,他不断很好地“维持”他的妻子。别的,正在此岁月,他从未有过任何绯闻和八卦,可以是由于他的妻子曹晓雯。纵然他们一经成婚9年了,但更令人惊异的是,他的妻子比他当时更驰名。由于早正在几年前,他的妻子也是一名突出的影视伶人,她显示正在很多古装剧中,显示非凡精采,她饰演的大大批脚色都是娇艳感人和难忘的。那时分,一经是一个乳名人了。可是成婚后,他的妻子曹晓雯裁夺放弃演戏,退出文娱圈,专心致志进入抵家庭中,选拔成为一个平凡人,专心致志地做他的后台,八卦冷静支柱他的职责。

 \u5728\u8fd9\u90e8\u5267\u4e2d\uff0c\u4ed6\u65e2\u6ca1\u6709\u4e13\u4e1a\u7279\u957f\uff0c\u4e5f\u6ca1\u6709\u9002\u5f53\u7684\u7231\u597d\uff0c\u4e5f\u6ca1\u6b63\u7ecf\u7684\u5de5\u4f5c\u3002\u770b\u8d77\u6765\u603b\u662f\u548c\u81ea\u5df1\u6beb\u65e0\u5173\u7cfb\uff0c\u81ea\u7531\u81ea\u5728\u3002\u7136\u800c\uff0c\u6bcf\u5f53\u6709\u70ed\u95f9\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u7279\u522b\u662f\u5f53\u5973\u5b69\u6253\u67b6\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u4ed6\u603b\u662f\u4f1a\u633a\u8eab\u800c\u51fa\u3002\u4e0d\u4ec5\u5982\u6b64\uff0c\u4ed6\u7684\u8138\u76ae\u4e5f\u5f88\u539a\uff0c\u7ecf\u5e38\u6349\u5f04\u5973\u5b69\u5b50\uff0c\u4ed6\u8eab\u8fb9\u7684\u5973\u5b69\u4ece\u4e0d\u7f3a\u3002\u81ea\u7136\uff0c\u4ed6\u7559\u4e0b\u4e86\u5f88\u591a\u98ce\u6d41\u503a\u52a1\u3002\u4ed6\u662f\u4e00\u4e2a\u771f\u6b63\u7684\u82b1\u82b1\u516c\u5b50\uff0c\u4e5f\u662f\u300a\u7231\u60c5\u516c\u5bd3\u300b\u8fd9\u90e8\u5267\u91cc\uff0c\u6700\u4e0d\u53ef\u9760\u7684\u7537\u4eba\u3002\u7136\u800c\uff0c\u6b63\u662f\u8fd9\u4e2a\u6781\u5176\u98ce\u9a9a\u7684\u89d2\u8272\u7ed9\u89c2\u4f17\u7559\u4e0b\u4e86\u66f4\u6df1\u7684\u5370\u8c61\u3002\u5373\u4f7f\u8fc7\u4e86\u5f88\u957f\u65f6\u95f4\uff0c\u89c2\u4f17\u4ecd\u7136\u6c89\u6d78\u5728\u4ed6\u626e\u6f14\u7684\u89d2\u8272\u4e2d\u3002。

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 央浼超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:搜集纰谬}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状况}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 \u7136\u800c\uff0c\u5f88\u5c11\u6709\u4eba\u77e5\u9053\u4ed6\u7ed3\u5a5a\u7684\u6d88\u606f\u3002\u4e5f\u8bb8\u4ed6\u4eec\u4fe9\u90fd\u592a\u4f4e\u8c03\u4e86\uff0c\u4ece\u6765\u6ca1\u6709\u5728\u4efb\u4f55\u5a92\u4f53\u4e0a\u53d1\u8868\u8fc7\uff0c\u751a\u81f3\u6ca1\u6709\u5728\u5fae\u535a\u4e0a\u53d1\u8868\u8fc7\u58f0\u660e\uff0c\u6240\u4ee5\u5f88\u5c11\u6709\u4eba\u77e5\u9053\u4ed6\u4eec\u7ed3\u5a5a\u7684\u6d88\u606f\u3002\u7136\u800c\uff0c\u4e24\u4eba\u5df2\u7ecf\u57282009\u5e74\u7ed3\u5a5a\u4e86\uff0c\u4ed6\u548c\u59bb\u5b50\u4ece\u5927\u5b66\u5f00\u59cb\u604b\u7231\u76f4\u5230\u8fdb\u5165\u5a5a\u59fb\u6bbf\u5802\uff0c\u4ed6\u4eec\u7684\u7231\u60c5\u6545\u4e8b\u53ef\u4ee5\u8bf4\u662f\u8ba9\u4eba\u7fa1\u6155\u5ac9\u5992\u3002\u4ed6\u7684\u59bb\u5b50\u5df2\u7ecf\u4e0d\u5728\u6f14\u827a\u5708\u4e86\uff0c\u81f3\u4eca\u5df2\u7ecf9\u5e74\u4e86\uff0c\u4ed6\u4e00\u76f4\u5f88\u597d\u5730\u201c\u4fdd\u62a4\u201d\u4ed6\u7684\u59bb\u5b50\u3002\u6b64\u5916\uff0c\u5728\u6b64\u671f\u95f4\uff0c\u4ed6\u4ece\u672a\u6709\u8fc7\u4efb\u4f55\u7eef\u95fb\u548c\u516b\u5366\uff0c\u53ef\u80fd\u662f\u56e0\u4e3a\u4ed6\u7684\u59bb\u5b50\u66f9\u6653\u96ef\u3002。

 0},n。getGuid=function(){return r++},n。parseCallback=function(e){returnfunction==t。type(e)?e!!0===e?function(){location。reload()}!string==t。type(e)&&0===e。indexOf(http)?function(){location。href=e}!function(){}},n。setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n!2,r。setTime(r。getTime()+864e5*n),document。cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r。toGMTString()+;path=/},n。getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document。cookie。match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n。throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e。apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a!f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t)!i=0?c()!n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n。debounce=function(e,t,r){return n。throttle(e,t,r,!0)},n。bind=function(e,n){if(e。bind&&e。bind===Function。prototype。bind)return e。bind(n);if(!t。isFunction(e))throw new TypeError;var r=[]。slice。call(arguments,2),i=function(){var t=[]。slice。apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s。prototype=e。prototype;var o=new s;s。prototype=null;var u=e。apply(o,r。concat(t));return Object(u)===u?u!o}return e。apply(n,r。concat(t))};return i},n。initInputId=function(e){t(e)。find(。quc-input!not([id]))。each(function(e,r){var i=t(r),s=i。parent();if(s=LABEL==s[0]。tagName?s!s。siblings(label),s。length){var o=quc_+i。attr(name)+_+n。getGuid();i。attr(id,o),s。attr(for,o)}})},n。selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i。val()。length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n)。attr(src,o)。hide();t(n。body)。append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r。object;var e=u[0]。contentWindow,n=e。document,s=r。store=n。createElement(input);setTimeout(function(){s。addBehavior(#default#userData),n。body。appendChild(s),s。load(r。storeName),t。each(i。data,function(e,t){s。setAttribute(e,t)}),s。save(r。storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u。remove()},2e4)})}},set!function(e,t){this。object?this。object。set(e,t)!(this。store。load(this。storeName),this。store。setAttribute(e,t),this。store。save(this。storeName))},get!function(e,t){if(this。object)return this。object。get(e,t);this。store。load(this。storeName);var n=this。store。getAttribute(e);return null!==n?n!t},remove!function(e){this。object?this。object。remove(e)!this。store。removeAttribute(e)}},a={init!function(){this。data=this。data{}},set!function(e,t){this。data[e]=t},get!function(e,t){var n=this。data[e];return void 0!==n?n!t},remove!function(e){delete this。data[e]}},f=navigator。userAgent。toLowerCase(),l=f。match(/msie ([\d。]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e。utils。storage=function(e){var t;switch(e){default!caselocal!try{t=window。localStorage?r!h?u!a}catch(e){t=a}break;casesession!try{t=window。sessionStorage?i!a}catch(e){t=a}break;casecookie!t=o()?s!a;break;casepage!t=a}return t。init&&t。init(),t},h&&u。init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e。$,n=顿时登录,r=e。ERROR={REALNAME_EMPTY!{errno!204,errmsg!请输入您的可靠姓名},REALNAME_INVALID!{errno!227,errmsg!请确认您输入的可靠姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY!{errno!1030,errmsg!请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID!{errno!1035,errmsg!请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE!{errno!1037,errmsg!该帐号一经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE!{errno!213,errmsg!用户名一经被行使,+n},USERNAME_EMPTY!{errno!215,errmsg!请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE!{errno!225,ermsg!用户名包蕴不适合实质},USERNAME_INVALID!{errno!199,errmsg!用户名应为2-14个字符,支柱中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER!{errno!200,errmsg!用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY!{errno!205,errmsg!请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE!{errno!260,errmsg!昵称一经被行使},NICKNAME_INAPPROPRIATE!{errno!226,errmsg!昵称包蕴不适合实质},NICKNAME_NUMBER!{errno!262,errmsg!昵称不行一起是数字},NICKNAME_INVALID!{errno!15e3,errmsg!昵称应为2-14个字符,支柱中英文、数字、_或。},EMAIL_EMPTY!{errno!203,errmsg!请输入邮箱},EMAIL_INVALID!{errno!1532,errmsg!邮箱式子有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED!{errno!2e4},MOBILE_EMPTY!{errno!1107,errmsg!请输入手机号},MOBILE_INVALID!{errno!1100,errmsg!手机号式子有误},MOBILE_DUPLICATE!{errno!1106,errmsg!该手机号一经注册,+n},CAPTCHA_INVALID!{errno!78e3,errmsg!验证码纰谬请从头输入},CAPTCHA_INVALID_OLD!{errno!1670,errmsg!验证码纰谬请从头输入},CAPTCHA_EMPTY!{errno!78002,errmsg!请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID!{errno!1300,errmsg!验证码式子有误},SMS_TOKEN_EMPTY!{errno!1350,errmsg!请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT!{errno!1351,errmsg!校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY!{errno!211,errmsg!请输入暗号},PASSWORD_INVALID!{errno!1065,errmsg!暗号长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW!{errno!54999,errmsg!暗号太平级别过低},PASSWORD_WEAK!{errno!54999,errmsg!暗号弱,有危害,请从头输入},PASSWORD_ORDERED!{errno!54999,errmsg!暗号不行为接连字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT!{errno!54999,errmsg!暗号不行全为好像字符},PASSWORD_WRONG!{errno!220,errmsg!登录暗号纰谬,请从头输入},PASSWORD_NOT_MATCH!{errno!1091,errmsg!两次暗号输入不相同},PASSWORD_FULL_SHARP!{errno!54e3,errmsg!暗号不行包蕴中文字符,请从头成立},IDENTIFY_EXPIRE!{errno!153e3},NOT_SIGNED_IN!{errno!1501,errmsg!用户未登岸},UNKNOWN_ERROR!{errno!999999,errmsg!未知纰谬},SUCCESS!{errno!0,errmsg!操作获胜},TIME_OUT!{errno!1,errmsg!搜集超时}},i=e。utils=e。utils{},s={1105!该手机号未注册360帐号,1402!手机号当天发送短信次数超限,201!该邮箱一经注册,+n,3e4!该手机号一经注册,请直接用手机号登录,30007!该手机号一经注册,请直接用手机号登录,65002!该帐号未开启短信登录功效,顿时开启,65001!该帐号只可通过短信登。

 \u7136\u800c\uff0c\u5728\u73b0\u5b9e\u751f\u6d3b\u4e2d\uff0c\u4ed6\u4e0e\u5267\u4e2d\u7684\u201c\u5415\u5c0f\u5e03\u201d\u5b8c\u5168\u76f8\u53cd\u3002\u4ed6\u4e0d\u4ec5\u5403\u82e6\u8010\u52b3\uff0c\u800c\u4e14\u4f4e\u8c03\u52e4\u594b\u3002\u5bf9\u4ed6\u6765\u8bf4\uff0c\u626e\u6f14\u4e00\u4e2a\u4e0e\u81ea\u5df1\u6027\u683c\u5b8c\u5168\u4e0d\u540c\u7684\u89d2\u8272\u5e76\u4e0d\u5bb9\u6613\u3002\u4e0d\u4ec5\u5982\u6b64\uff0c\u4ed6\u5728\u620f\u4e4b\u5916\u662f\u4e00\u4e2a\u771f\u6b63\u7684\u6a21\u8303\u4e08\u592b\u3002!

 \u770b\u5b8c\u5c0f\u7f16\u7684\u6587\u7ae0\uff0c\u5c0f\u4f19\u4f34\u4eec\u6709\u4ec0\u4e48\u4e0d\u540c\u7684\u60f3\u6cd5\u5462\uff1f).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 央浼超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:搜集纰谬}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状况}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>