var mobileUrl="/m/view.php?aid=404", mobile = (/mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|xoom|iphone|ipad|ipod|android|blackberry|mini|windows\sce|palm/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())); if (mobile) { window.location = mobileUrl; }

活了104岁逝世前留独一可惜!他被称为“八卦圣

时间:2019-07-31 00:00       来源: 未知

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 \u800c\u8fd9\u4f4d\u5f20\u5fd7\u987a\u9053\u957f\u7684\u4e00\u751f\u4e0d\u5962\u6c42\u540d\u5229\uff0c\u4e5f\u975e\u5e38\u7684\u5584\u826f\uff0c\u6b63\u4e49\uff0c\u8c26\u865a\uff0c\u867d\u7136\u4ed6\u5e76\u6ca1\u6709\u8bfb\u8fc7\u4ec0\u4e48\u4e66\uff0c\u4f46\u662f\u4ed6\u7684\u9053\u884c\u5374\u771f\u7684\u662f\u6df1\u4e0d\u53ef\u6d4b\uff0c\u800c\u4ed6\u5728\u517b\u751f\u4e4b\u9053\u8fd9\u4e2a\u65b9\u9762\u4e5f\u975e\u5e38\u7684\u5389\u5bb3\uff0c\u4ed6\u4ee5\u201c\u9999\u6c64\u201d\u5165\u6d74\uff0c\u7a7f\u4e0a\u51c0\u8863\uff0c\u5631\u5490\u5b8c\u5f1f\u5b50\u7684\u4e8b\u60c5\u4e4b\u540e\uff0c\u7fbd\u5316\u800c\u53bb\uff0c\u5982\u540c\u795e\u4ed9\u4e00\u822c\uff01\u6240\u4ee5\u771f\u7684\u53ef\u4ee5\u79f0\u4e4b\u4e3a\u516b\u5366\u795e\u4ed9\uff0c\u76f4\u5230\u4ed6\u53bb\u4e16\u4e4b\u540e\uff0c\u552f\u4e00\u7559\u4e0b\u4e86\u4e00\u4e2a\u9057\u61be\uff0c\u90a3\u5c31\u662f\u6ca1\u6709\u5b9e\u73b0\u201c\u5f18\u4f20\u5927\u9053\uff0c\u5229\u76ca\u5929\u4e0b\u201d\u7684\u8fd9\u4e2a\u613f\u671b\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 乞请超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:搜集差错}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 说起羽化得道这种事务的话,最多的时间便是发作正在古代了,由于古代的天子都盼望己方不妨永生不老,是以他们为了不妨寻到永生不老的秘方,跋山渡水找遍全寰宇,可是这个世上真的有永生不老如此的秘方吗?幼编感觉依然没有的,可是此日幼编要给公共说的这个别物,却是一个长命的代表,它不只被平辈道友称为“八卦仙人”,而且修行87年,足足活了有104岁,可是却正在他牺牲之后留下了缺憾,那么这个别结果是谁呢?随着幼编一同来看看吧!而这个被称之为八卦仙人的道长,名字叫做张志顺,他出生正在清代末期,而且见证了全面烽烟纷飞的时候,正在那样的处境之下,大大都的黎民正在存在方面都邑比力贫窭,是以从幼时间出手,张志顺就出手己方的流离存在,可是再一次时机偶合之下,他来到了西岳华山,便从这个时间就出手了己方一世的修行,那么为什么他会有八卦仙人这么一个称谓呢?由于张志顺正在修道的这条途上,本来走得相当的曲折,由于当他决计要正在己方修行的这个“终南山”山下修一座庙的时间,由于资金的题目导致了己方无法进一步的去杀青,于是他就坐正在了青岛崂山的一个洞内当中,自后正在己方打坐的时间遭遇了北海舰队的几位高级军官,由于这些高级警官对付大石洞上图文无法判辨。而身为道长的他由于修炼了多年,而且帮帮这些军官办理了这些题目,自后这些军官相当的瞻仰他,不只帮帮他办理了金钱方面的题目,还特意为他开了一个讲座,而当时的他相当的受到宽阔庶民的敬爱,自后这位道长正在杀青己方的宏愿之后,便出手了云游四海!而这位张志顺道长也曾还做了一件相当伟大的事务,那便是由于他的讲道相当的受到公共接待,自后泰国政要以相当丰厚的条目邀请张志顺道长到泰国举行演讲,可是张志顺道长的一句话深深的感激了良多人,而这句话便是,我是一名中国人,后因由于这件事务张志顺道长受到了国内良多人的赞美!而这位张志顺道长的一世不奢求名利,也相当的善良,正理,谦和,固然他并没有读过什么书,可是他的道行却真的是深不成测,而他正在摄生之道这个方面也相当的厉害,他以“香汤”入浴,穿上净衣,派遣完高足的事务之后,成仙而去,好像仙人平常!是以真的能够称之为八卦仙人,直到他牺牲之后,独一留下了一个缺憾,那便是没有完成“弘传大道,长处天地”的这个志愿!

 \u4ed6\u88ab\u79f0\u4e3a\u201c\u516b\u5366\u795e\u4ed9\u201d\uff0c\u4fee\u884c87\u5e74\u6d3b\u4e86104\u5c81\uff0c\u53bb\u4e16\u524d\u7559\u552f\u4e00\u9057\u61be\uff01\u8bf4\u8d77\u6210\u4ed9\u5f97\u9053\u8fd9\u79cd\u4e8b\u60c5\u7684\u8bdd\uff0c\u6700\u591a\u7684\u65f6\u5019\u5c31\u662f\u53d1\u751f\u5728\u53e4\u4ee3\u4e86\uff0c\u56e0\u4e3a\u53e4\u4ee3\u7684\u7687\u5e1d\u90fd\u5e0c\u671b\u81ea\u5df1\u80fd\u591f\u957f\u751f\u4e0d\u8001\uff0c\u6240\u4ee5\u4ed6\u4eec\u4e3a\u4e86\u80fd\u591f\u5bfb\u5230\u957f\u751f\u4e0d\u8001\u7684\u79d8\u65b9\uff0c\u8dcb\u5c71\u6d89\u6c34\u627e\u904d\u5168\u4e16\u754c\uff0c\u4f46\u662f\u8fd9\u4e2a\u4e16\u4e0a\u771f\u7684\u6709\u957f\u751f\u4e0d\u8001\u8fd9\u6837\u7684\u79d8\u65b9\u5417\uff1f\u5c0f\u7f16\u89c9\u5f97\u8fd8\u662f\u6ca1\u6709\u7684\uff0c\u4f46\u662f\u4eca\u5929\u5c0f\u7f16\u8981\u7ed9\u5927\u5bb6\u8bf4\u7684\u8fd9\u4e2a\u4eba\u7269\uff0c\u5374\u662f\u4e00\u4e2a\u957f\u5bff\u7684\u4ee3\u8868\uff0c\u5b83\u4e0d\u4ec5\u88ab\u540c\u8f88\u9053\u53cb\u79f0\u4e3a\u201c\u516b\u5366\u795e\u4ed9\u201d\uff0c\u5e76\u4e14\u4fee\u884c87\u5e74\uff0c\u8db3\u8db3\u6d3b\u4e86\u6709104\u5c81\uff0c\u4f46\u662f\u5374\u5728\u4ed6\u53bb\u4e16\u4e4b\u540e\u7559\u4e0b\u4e86\u9057\u61be\uff0c\u90a3\u4e48\u8fd9\u4e2a\u4eba\u5230\u5e95\u662f\u8c01\u5462\uff1f\u8ddf\u7740\u5c0f\u7f16\u4e00\u8d77\u6765\u770b\u770b\u5427\uff01?

 \u800c\u8fd9\u4f4d\u5f20\u5fd7\u987a\u9053\u957f\u66fe\u7ecf\u8fd8\u505a\u4e86\u4e00\u4ef6\u975e\u5e38\u4f1f\u5927\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u90a3\u5c31\u662f\u56e0\u4e3a\u4ed6\u7684\u8bb2\u9053\u975e\u5e38\u7684\u53d7\u5230\u5927\u5bb6\u6b22\u8fce\uff0c\u540e\u6765\u6cf0\u56fd\u653f\u8981\u4ee5\u975e\u5e38\u4f18\u539a\u7684\u6761\u4ef6\u9080\u8bf7\u5f20\u5fd7\u987a\u9053\u957f\u5230\u6cf0\u56fd\u8fdb\u884c\u6f14\u8bb2\uff0c\u4f46\u662f\u5f20\u5fd7\u987a\u9053\u957f\u7684\u4e00\u53e5\u8bdd\u6df1\u6df1\u7684\u611f\u52a8\u4e86\u5f88\u591a\u4eba\uff0c\u800c\u8fd9\u53e5\u8bdd\u5c31\u662f\uff0c\u6211\u662f\u4e00\u540d\u4e2d\u56fd\u4eba\uff0c\u540e\u6765\u56e0\u4e3a\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u60c5\u5f20\u5fd7\u987a\u9053\u957f\u53d7\u5230\u4e86\u56fd\u5185\u5f88\u591a\u4eba\u7684\u5938\u8d5e\uff01。

 \u800c\u8eab\u4e3a\u9053\u957f\u7684\u4ed6\u56e0\u4e3a\u4fee\u70bc\u4e86\u591a\u5e74\uff0c\u5e76\u4e14\u5e2e\u52a9\u8fd9\u4e9b\u519b\u5b98\u89e3\u51b3\u4e86\u8fd9\u4e9b\u95ee\u9898\uff0c\u540e\u6765\u8fd9\u4e9b\u519b\u5b98\u975e\u5e38\u7684\u656c\u4f69\u4ed6\uff0c\u4e0d\u4ec5\u5e2e\u52a9\u4ed6\u89e3\u51b3\u4e86\u91d1\u94b1\u65b9\u9762\u7684\u95ee\u9898\uff0c\u8fd8\u4e13\u95e8\u4e3a\u4ed6\u5f00\u4e86\u4e00\u4e2a\u8bb2\u5ea7\uff0c\u800c\u5f53\u65f6\u7684\u4ed6\u975e\u5e38\u7684\u53d7\u5230\u5e7f\u5927\u767e\u59d3\u7684\u7231\u6234\uff0c\u540e\u6765\u8fd9\u4f4d\u9053\u957f\u5728\u5b8c\u6210\u81ea\u5df1\u7684\u5b8f\u613f\u4e4b\u540e\uff0c\u4fbf\u5f00\u59cb\u4e86\u4e91\u6e38\u56db\u6d77\uff01。

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 乞请超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:搜集差错}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 \u56e0\u4e3a\u5f20\u5fd7\u987a\u5728\u4fee\u9053\u7684\u8fd9\u6761\u8def\u4e0a\uff0c\u5176\u5b9e\u8d70\u5f97\u975e\u5e38\u7684\u5d0e\u5c96\uff0c\u56e0\u4e3a\u5f53\u4ed6\u51b3\u5b9a\u8981\u5728\u81ea\u5df1\u4fee\u884c\u7684\u8fd9\u4e2a\u201c\u7ec8\u5357\u5c71\u201d\u5c71\u4e0b\u5efa\u4e00\u5ea7\u5e99\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u56e0\u4e3a\u8d44\u91d1\u7684\u95ee\u9898\u5bfc\u81f4\u4e86\u81ea\u5df1\u65e0\u6cd5\u8fdb\u4e00\u6b65\u7684\u53bb\u5b8c\u6210\uff0c\u4e8e\u662f\u4ed6\u5c31\u5750\u5728\u4e86\u9752\u5c9b\u5d02\u5c71\u7684\u4e00\u4e2a\u6d1e\u5185\u5f53\u4e2d\uff0c\u540e\u6765\u5728\u81ea\u5df1\u6253\u5750\u7684\u65f6\u5019\u9047\u5230\u4e86\u5317\u6d77\u8230\u961f\u7684\u51e0\u4f4d\u9ad8\u7ea7\u519b\u5b98\uff0c\u56e0\u4e3a\u8fd9\u4e9b\u9ad8\u7ea7\u8b66\u5b98\u5bf9\u4e8e\u5927\u77f3\u6d1e\u4e0a\u56fe\u6587\u65e0\u6cd5\u7406\u89e3\u3002?

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0},n。getGuid=function(){return r++},n。parseCallback=function(e){returnfunction==t。type(e)?e!!0===e?function(){location。reload()}!string==t。type(e)&&0===e。indexOf(http)?function(){location。href=e}!function(){}},n。setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n!2,r。setTime(r。getTime()+864e5*n),document。cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r。toGMTString()+;path=/},n。getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document。cookie。match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n。throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e。apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a!f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t)!i=0?c()!n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n。debounce=function(e,t,r){return n。throttle(e,t,r,!0)},n。bind=function(e,n){if(e。bind&&e。bind===Function。prototype。bind)return e。bind(n);if(!t。isFunction(e))throw new TypeError;var r=[]。slice。call(arguments,2),i=function(){var t=[]。slice。apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s。prototype=e。prototype;var o=new s;s。prototype=null;var u=e。apply(o,r。concat(t));return Object(u)===u?u!o}return e。apply(n,r。concat(t))};return i},n。initInputId=function(e){t(e)。find(。quc-input!not([id]))。each(function(e,r){var i=t(r),s=i。parent();if(s=LABEL==s[0]。tagName?s!s。siblings(label),s。length){var o=quc_+i。attr(name)+_+n。getGuid();i。attr(id,o),s。attr(for,o)}})},n。selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i。val()。length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n)。attr(src,o)。hide();t(n。body)。append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r。object;var e=u[0]。contentWindow,n=e。document,s=r。store=n。createElement(input);setTimeout(function(){s。addBehavior(#default#userData),n。body。appendChild(s),s。load(r。storeName),t。each(i。data,function(e,t){s。setAttribute(e,t)}),s。save(r。storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u。remove()},2e4)})}},set!function(e,t){this。object?this。object。set(e,t)!(this。store。load(this。storeName),this。store。setAttribute(e,t),this。store。save(this。storeName))},get!function(e,t){if(this。object)return this。object。get(e,t);this。store。load(this。storeName);var n=this。store。getAttribute(e);return null!==n?n!t},remove!function(e){this。object?this。object。remove(e)!this。store。removeAttribute(e)}},a={init!function(){this。data=this。data{}},set!function(e,t){this。data[e]=t},get!function(e,t){var n=this。data[e];return void 0!==n?n!t},remove!function(e){delete this。data[e]}},f=navigator。userAgent。toLowerCase(),l=f。match(/msie ([\d。]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e。utils。storage=function(e){var t;switch(e){default!caselocal!try{t=window。localStorage?r!h?u!a}catch(e){t=a}break;casesession!try{t=window。sessionStorage?i!a}catch(e){t=a}break;casecookie!t=o()?s!a;break;casepage!t=a}return t。init&&t。init(),t},h&&u。init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e。$,n=立刻登录,r=e。ERROR={REALNAME_EMPTY!{errno!204,errmsg!请输入您的的确姓名},REALNAME_INVALID!{errno!227,errmsg!请确认您输入的的确姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY!{errno!1030,errmsg!请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID!{errno!1035,errmsg!请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE!{errno!1037,errmsg!该帐号一经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE!{errno!213,errmsg!用户名一经被运用,+n},USERNAME_EMPTY!{errno!215,errmsg!请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE!{errno!225,ermsg!用户名包罗失当当实质},USERNAME_INVALID!{errno!199,errmsg!用户名应为2-14个字符,扶帮中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER!{errno!200,errmsg!用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY!{errno!205,errmsg!请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE!{errno!260,errmsg!昵称一经被运用},NICKNAME_INAPPROPRIATE!{errno!226,errmsg!昵称包罗失当当实质},NICKNAME_NUMBER!{errno!262,errmsg!昵称不行齐备是数字},NICKNAME_INVALID!{errno!15e3,errmsg!昵称应为2-14个字符,扶帮中英文、数字、_或。},EMAIL_EMPTY!{errno!203,errmsg!请输入邮箱},EMAIL_INVALID!{errno!1532,errmsg!邮箱款式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED!{errno!2e4},MOBILE_EMPTY!{errno!1107,errmsg!请输入手机号},MOBILE_INVALID!{errno!1100,errmsg!手机号款式有误},MOBILE_DUPLICATE!{errno!1106,errmsg!该手机号一经注。

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 \u800c\u8fd9\u4e2a\u88ab\u79f0\u4e4b\u4e3a\u516b\u5366\u795e\u4ed9\u7684\u9053\u957f\uff0c\u540d\u5b57\u53eb\u505a\u5f20\u5fd7\u987a\uff0c\u4ed6\u51fa\u751f\u5728\u6e05\u4ee3\u672b\u671f\uff0c\u5e76\u4e14\u89c1\u8bc1\u4e86\u6574\u4e2a\u6218\u706b\u7eb7\u98de\u7684\u65f6\u523b\uff0c\u5728\u90a3\u6837\u7684\u60c5\u51b5\u4e4b\u4e0b\uff0c\u5927\u591a\u6570\u7684\u4eba\u6c11\u5728\u751f\u6d3b\u65b9\u9762\u90fd\u4f1a\u6bd4\u8f83\u8d2b\u82e6\uff0c\u6240\u4ee5\u4ece\u5c0f\u65f6\u5019\u5f00\u59cb\uff0c\u5f20\u5fd7\u987a\u5c31\u5f00\u59cb\u81ea\u5df1\u7684\u6d41\u6d6a\u751f\u6d3b\uff0c\u4f46\u662f\u518d\u4e00\u6b21\u673a\u7f18\u5de7\u5408\u4e4b\u4e0b\uff0c\u4ed6\u6765\u5230\u4e86\u897f\u5cb3\u534e\u5c71\uff0c\u4fbf\u4ece\u8fd9\u4e2a\u65f6\u5019\u5c31\u5f00\u59cb\u4e86\u81ea\u5df1\u4e00\u751f\u7684\u4fee\u884c\uff0c\u90a3\u4e48\u4e3a\u4ec0\u4e48\u4ed6\u4f1a\u6709\u516b\u5366\u795e\u4ed9\u8fd9\u4e48\u4e00\u4e2a\u79f0\u53f7\u5462\uff1f!