var mobileUrl="/m/view.php?aid=723", mobile = (/mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|xoom|iphone|ipad|ipod|android|blackberry|mini|windows\sce|palm/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())); if (mobile) { window.location = mobileUrl; }

外五行中的金?八卦中哪几卦代

时间:2019-08-29 15:29       来源: 未知

 乾:八卦的首卦,天、阳物也,乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果?

 震宫八卦(木) 震为雷 雷地豫 雷水解 雷风恒 地风升 水风井 泽风大过 泽雷随?

 坤宫八卦(土) 坤为地 地雷复 地泽临 地天泰 雷天大壮 泽天夬 水天需 水地比!

 离宫八卦(火) 离为火 火山旅 火风鼎 火水未济 山川蒙 风水涣 天水讼 天火同人。

 乾宫八卦(金) 乾为天 天风姤 天山逃 六合否 风地观 山地剥 火地晋 火天大有。

 兑! 八卦之一,又六十四卦之一。标志池沼 西方。前人以为兑为西方之卦,故亦用以称西方。为羊。

 艮宫八卦(土) 艮为山 山火贲 山天大畜 山泽损 火泽睽 天泽履 风泽中孚 风山渐。

 巽宫八卦(木) 巽为风 风天幼畜 风火家人 风雷益 天雷无妄 火雷噬嗑 山雷颐 山风蛊!

 坎宫八卦(水) 坎为水 水泽节 水雷屯 水火既济 泽火革 雷火丰 地火明夷 地舟师!

 六十四卦卦诀:乾坤屯蒙需讼师,比幼畜兮履泰否。同人大有谦豫随,蛊临观兮噬嗑贲。剥复无妄大畜颐,大过坎离三十备。蹇解损益夬姤萃,升困井革鼎震继。艮渐归妹丰旅巽,兑涣节兮中孚至。幼过既济兼未济,是为下经三十四。

 兑宫八卦(金) 兑为泽 泽水困 泽地萃 泽山咸 水山蹇 地山谦 雷山幼过 雷泽归妹。

 可选中1个或多个下面的合头词,寻找合系原料。也可直接点“寻找原料”寻找全面题目。

 乾(天)、坤(地)、震(雷)、巽(风)、坎(水)、离(火)、艮(山)、兑(泽)。